Välkommen som doktorand på IKV!

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) bedriver forskarutbildning av hög kvalité i ett brett spektrum av ämnen relaterade till kirurgi. Vi har vi ca 200 doktorander som är knutna till institutionen. Forskarutbildningen bedrivs främst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi har också doktorander utstationerade i olika centra för klinisk forskning.

Genom att självständigt, under handledning, bedriva ett forskningsprojekt utnyttjar och utvecklar du både dina praktiska och dina teoretiska färdigheter. Du tar in de senaste metoderna inom modern forskning och den vetenskapliga miljön ger goda möjligheter till både fördjupning och bredd. Målet är att du ska bli en självständig forskare, redo för högkompetenta arbetsuppgifter oavsett om det är inom akademin, industrin, sjukvården eller någon myndighet.

Utomhusbild med fyra uppklädda personer som har promoverats.
Vid Uppsala universitet anordnas doktorspromotion två gånger per år.

Forskarutbildning

På medicinska fakultetens hemsida hittar du all nödvändig information om utbildning på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet. Läs mer om information om forskarutbildningen.

För doktorander: Här hittar du regelverk, blanketter, kursutbud och annan information som kan komma till användning under din forskarutbildning. Läs mer på Utbildning på forskarnivå vid IKV.

För handledare: Här finns regler och instruktioner för dig som handledare. Här kan du även lägga in och administrera kurser samt anmäla dig till handledarutbildningen. Läs mer på: Handledare vid IKV.

För examinatorer: Varje doktorand ska ha en särskilt utsedd examinator. Examinator ska komma från den egna institutionen och vara icke-jävig med handledare. Examinator ska medverka vid årlig uppföljning av den individuella studieplanen. Examinator ska examinera poänggivande moment i utbildning på forskarnivå vid rapportering för studiedokumentation. Examinatorn ska även vara ett stöd för doktoranden i diskussioner kring den teoretiska delen av utbildningen och examinationen. Läs mer på sidan: Examinator.

Utbildningen 

Forskarutbildningen omfattar minst 240 högskolepoäng för doktorsexamen och minst 120 högskolepoäng för licentiatexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Vid mediciniska fakulteten ska kurs- och teoridelen omfatta minst 30 högskolepoäng. Din kursdel består då av 15 högskolepoäng, varav 8,5-11,5 högskolepoäng är obligatoriska. I teoridelen kan du räkna in kongresser, seminarier, med mera. Kommittén för utbildning på forskarnivå, kuf@uadm.uu.se kan bland annat svara på frågor gällande dina uppgifter i Ladok.

Förutom din självständiga forskning deltar du som doktorand exempelvis i litteraturseminarier, föreläsningar och konferenser. Kurserna är till för att du ska kunna förbättra din förmåga att forska. Planeringen för din kurs- och teoridel ska finnas i din individuella studieplan.

Som doktorand förväntas du även tjänstgöra vid din institution. Du kan få undervisa, leda gruppövningar eller ha seminarier och föreläsningar. Det kan röra sig om handledning till exjobbare eller arbete som assistent. Institutionen har som mål att alla doktorander ska kunna delta i institutionens undervisning. På det här sättet främjas doktorandernas professionella utveckling som universitetslärare. Tjänstgöringen får inte överstiga 20 procent under fem år.

I början av utbildningen får du hjälp av handledaren med projektval och andra frågor, medan du i slutet förväntas kunna ta egna beslut och arbeta mycket självständigt. 

Disputation 

Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci gäller att för disputation ska samtliga obligatoriska kurser vara godkända och den totala kurspoängen ska uppgå till 30 högskolepoäng.

Inför disputationen ska du ha skrivit en avhandling som består av en ramberättelse och artiklar (så kallad sammanläggningsavhandling) eller en monografi. Avhandlingens kvalitet och omfattning ska motsvara förväntat resultat av fyra års heltidsstudier.

Under disputationen, som är offentlig, presenterar och försvarar du dina forskningsresultat, metoder och insatser inför en opponent som kritiskt ställer frågor. Du ska också vara redo att svara på frågor från andra deltagare vid disputationen.

Finansiering 

I den individuella studieplanen ska det framgå hur utbildningen ska finansieras. Eventuella finansiärer ska redovisas liksom planerna för anställningen.

Huvudregeln är antingen utbildningsbidrag eller anställning som doktorand under första året, år två till och med fyra anställning som doktorand. Från 2015 försvann utbildningsbidraget och anställning som doktorand gäller från första året. För doktorander som kombinerar doktorandstudier med klinisk anställning gäller andra regler.

Läs om regler och riktlinjer kring försörjning (stipendier, utbildningsbidrag och doktorander med klinisk anställning med mera) i pdf-dokumentet Riktlinjer för utbildning på forskarnivå. Här finns även information om försäkringsskyddet för doktorander.

Examensbevis

Bevis på genomgången och godkänd forskarutbildning utfärdas av examensenheten efter ansökan av doktoranden. Ansökan ska göras först när alla kurser har rapporterats till Ladok. 

Senast uppdaterad: 2021-03-26