Planering inför disputation vid IKV

För att underlätta planeringen av disputation vid IKV har vi sammanställt relevant informtion. 

En checklista för planering finns på medarbetarportalens hemsida, läs vidare där om licentiatseminarum och disputationer. Där hittar du bland annat information angående nedanstående frågor avseende disputation.

På grund av coronaviruset, covid-19, som klassas en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen så finns här övergripande riktlinjer vid disputation med deltagare på distans via Zoom (zoom är valfritt). Gäller från och med 2020 samt under våren 2021 och eventuellt längre.

Om du vill få information om disputationskostnader kan du läsa mer på sidan Riktlinjer för disputationskostnader.


Rutiner för disputation och doktorsexamen - körschema 

6-12 mån före disputationen

 • Diskutera val av opponent (görs av huvudhandledare, i samråd med övriga handledare)
 • Boka språkgranskare (görs av huvudhandledare, i samråd med övriga handledare)
 • Tillsammans med opponent fastställa disputationsdatum (görs av huvudhandledare och doktorand)
 • Boka disputationsdatum i disputationskalendern (görs av huvudhandledare och doktorand)
 • Boka lokal för disputation och för betygsnämndens överläggning (görs av huvudhandledare och doktorand)

Senast 12 veckor före planerad disputationsdag

 • Före lic-/disputationsanmälan till KUF ska doktoranden/huvudhandledaren samråda med en ledamot i KUF. Ansvarig ledamot för IKV är Mikael Hedeland
 • Skicka in disputationsanmälan/ lic-anmälan via det elektroniska formuläret (görs av huvudhandledare i samråd med övriga handledare)​, detta görs senast en torsdag 12 veckor före KUFs sammanträde. 
  • ​OBS: Vid förväntad förhandsgranskning kan anmälan behöva lämnas in ca 16 veckor före planerad disputationsdag för att besluten ska föreligga både tryckning och spikning.
 • Förankra tidsplanen med universitetets avdelning för publicering och grafisk service. Via enheten för digital publicering tas en första kontakt med ett tryckeri med vilket universitetet har ramavtal (görs av doktorand)
 • Fastställ inlämningsdatum. Läs mer om spikning och publicering (görs av doktorand)
 • Säkerställ att ingen av betygsnämndsledamöterna på något sätt har deltagit i planering av arbetet, påverkat skrivandet av någon av uppsatserna eller på annat sätt påverkat någon del av innehållet (görs av huvudhandledare)

Ca 8 veckor före disputationsdagen

 • Beställ biljetter och hotellrum för opponent och betygsnämnd hos universitets resebyrå Lingmerths (görs av huvudhandledare)
 • Om opponent eller annan deltagare är utlandsboende kontakta personalsamordnare för information. Uppgifter för SINK-ansökan måste tas in även om enbart resekostnader ska ersättas (görs av huvudhandledare)

Ca 7 veckor före disputationsdagen

 • Sänd avhandlingen till språkgranskning (görs av doktorand)

Ca 6 veckor före disputationsdagen

 • Språkgranskningen skall vara klar (görs av doktorand)
 • Nu brukar man ha chans att se en färdig pdf. Då finns sista chansen att göra mindre ändringar. Så snart denna är godkänd bör pdf sändas till betygsnämnd och opponent för att underlätta deras privata planering (görs av doktorand)
 • Avhandlingen ska tryckas. För upplysningar om mallar etc., se universitetets informationssida  (görs av doktorand)
 • Ordna en sändlista för boken (görs av doktorand)

Ca 4 veckor före

 • Informera opponent om proceduren. Detta är särskilt viktigt när det gäller utländsk opponent (görs av huvudhandledare)​

Ca 3 veckor före

 • Spikning. För upplysningar om spikning, se universitetets informationssida (görs av doktorand)
 • Skicka ut avhandling enligt sändlistan, allra viktigast till opponent och till betygsnämnd (görs av doktorand) 
  • Opponenten kan lämpligen inbjudas till disputationsfest med inbjudningskort i boken. Betygsnämnd, som i detta skede utgör en myndighet, bör i regel inte inbjudas till disputationsfesten. Undantag kan göras för den som finns på den egna institutionen. Handledaren kan dock fråga betygsnämndsledamot som kommer från annan ort om denna/e vill delta i disputationsfesten. 

Ca 2 veckor före

 • Pressmeddelande om avhandlingen till informationsavdelningen (informationsavdelningen kontaktar doktorand som då ska ha texten klar)

Några dagar innan

 • Skicka e-post till betygsnämnd och ordförande och påminn om tid och plats (görs av huvudhandledare)
 • Opponenten bör, åtminstone om disputationen sker på förmiddagen, och med undantag om vederbörande bor i Stockholmsområdet, anlända till Uppsala kvällen innan disputationen.

Senast dagen innan

 • Doktoranden bör besöka disputationslokalen för att säkerställa att dator och projektor finns och fungerar. Se till att rätt Power-Point-version finns och testa aktuell fil (görs av doktorand)

Kvällen innan

 • Handledaren bjuder opponenten på middag (görs av huvudhandledare)

Disputationsdag

 • Disputation och betygsnämndssammanträde (doktorand, ordförande, opponent, betygsnämnd, m.fl.)
 • Disputationsprotokoll fylls i (görs av ordförande)
 • Ta in uppgifter för reseräkning för opponent och betygsnämnd (görs av doktorand och huvudhandledare)

Efter disputationen

 • Rapportering i Ladok att avhandlingen är godkänd för doktorsexamen (huvudhandledare/examinator lämnar kopia för Ladok-rapportering till administratör på IKV)
 • ”Alla kurser klara”. Rapportering i Ladok att alla kurser för doktorsexamen är avklarade (huvudhandledare/examinator informerar administratör på IKV för Ladok-rapportering)
 • Huvudhandledare ger original av betygsnämndsprotokoll till administratör på IKV som lämnar uppgifterna vidare till KUF. 

När ”Godkänd avhandling” och ”Alla kurser klara” är rapporterade

 • Kom ihåg att ta ut examen (görs av den disputerade)
 • Ansökan om examen görs vid Examensenheten. Information finns på fakultetens hemsida (görs av den disputerade) 

I god tid före Promotionsdagen

 • Anmälan till promotion (promotion är frivillig) (görs av den disputerade)

Rutiner för disputation och doktorsexamen finns även sammanställt i tabellform i en pdf.


Senast uppdaterad: 2021-03-26