Utbildning på grund- och avancerad nivå

sjukskötersksstudent vid patient i säng, mäter blodtryckVälkommen till Institutionen för kirurgiska vetenskaper!  Hos oss hittar du många program och kurser.

Information om program och kurser 2022/2023 på institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Bra länkar för studenter och blivande studenter

Lika villkor

Alla vid institutionen för kirurgiska vetenskaper ska mötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och studera på lika villkor oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en handlingsplan för lika villkor som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet. Studerande som har en funktionsvariation kan få stöd i sin studiesituation. Är du student eller doktorand utan anställning kan du läsa mer på universitetets sida om att studera med funktionsnedsättning.

Stöd under studietiden

Som student vid Uppsala universitet så har du möjlighet att få stöd och hjälp under din studietid. Det finns många som jobbar för dig på din institution, till exempel studievägledare, kursansvarig lärare eller programansvarig. Vid din institution finns det även prefekt och studierektor som du kan vända dig till.

Uppsala universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek, vars främsta uppgift är att ge service till studenter och personal vid Uppsala universitet. Biblioteket har också stöd för studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en rörelse- eller synnedsättning. 

Om du mår dåligt och vill tala med någon, har Studenthälsan kuratorer och psykologer som du kan vända dig till.

Lärarna

Lärargruppen vid institutionen har parallellt med sitt pedagogiska arbete ett starkt kliniskt engagemang. Flertalet, oavsett om de är professorer, lektorer eller adjunkter, är kliniskt aktiva. De har anställningar som kombinerar arbete som lärare/forskare med klinisk tjänstgöring. För att kunna erbjuda undervisning med högsta specialistkompetens inom så många fält som möjligt bokas även rent kliniska specialister för undervisning.

Senast uppdaterad: 2022-07-01